+48 725 550 556

Regulamin

Regulamin Apartamentów „Parkside”

Regulamin określa warunki najmu apartamentów (zwanych dalej: „apartamentami”), w obiekcie apartamenty Parkside w Krakowie przy ulicy Mikołaja Kopernika 8 (zwanym dalej: „obiektem”) . Dokonanie rezerwacji odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.parksidekrakow.pl oraz firmy Litex Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Litwin z siedzibą ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski i wiąże się z jednoznacznym zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Litex ZPH a klientem obejmuje wynajem apartamentu zgodnie z ofertą obowiązującą w dniu rezerwacji. w czynsz za najem apartamentu wliczone są opłaty za media (prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Litex ZPH nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane w rezerwacji i jej potwierdzeniu, oraz zamówieniu usług dodatkowych.

Regulamin

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu. Jest on integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamentach. Dokonując ww. czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie, a także na stronie obiektu www.parksidekrakow.pl

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie apartamentów.

4. Wszelkich informacji podczas pobytu w apartamentach udziela klientom manager obiektu, który jest również odpowiedzialny za przyjmowanie uwag co do świadczonych usług.

5. Pokój w apartamentach wynajmowany jest na doby. doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10:00 w ostatnim dniu pobytu w apartamencie, nieuzgodnione wcześniej, jest traktowane jako samowolne przedłużenie pobytu przez klienta. W takim przypadku Litex ZPH naliczy opłatę (kara umowna) w wysokości 100% stawki za dobę hotelową, co jednak nie gwarantuje możliwości dalszego pobytu klienta w wynajmowanym apartamencie. W każdym przypadku naliczenia kary umownej Litex ZPH ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

7. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej apartamentów, telefonicznie lub mailowo u managera obiektu lub na stronach internetowych pośredników. W każdym przypadku rezerwacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia rezerwacji oraz po wpłacie zaliczki stanowiącej 30% wartości całego pobytu.

8. Zmiana terminu rezerwacji zostanie uwzględniona w miarę możliwości noclegowych.

9. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta w terminie powyżej 14 dni od daty przyjazdu do apartamentów zaliczka podlega zwrotowi w całości. W przypadku odwołania rezerwacji Pokoju do 14 dni przed dniem przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia gościa do apartamentów w zaplanowanym terminie, zaliczka nie zostaje zwrócona. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana maksymalnie na 3 dni przed terminem przyjazdu to obowiązuje jedynie oferta bezzwrotna.

10. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie jego trwania z przyczyn nie leżących po stronie LITEX ZPH, opłata za dany pobyt nie zostanie zwrócona.

11. Przy zameldowaniu klient zobowiązany jest do okazania pracownikowi obiektu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość oraz do wypełnienia karty meldunkowej i dopłaty pełnej wartości pobytu. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do apartamentu.

12. Pieniądze, biżuteria i inne wartościowe rzeczy wniesione przez klienta do apartamentów powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w wynajętym apartamencie.

13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do managera obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

14. Hotel ma obowiązek zapewnić gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

Dodatkowo na życzenie gościa, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- zamawianie taksówki,

- pomoc w organizacji usług przewodnickich,

- pomoc w organizacji usług odnowy biologicznej,

- dokonywanie rezerwacji w restauracjach, barach i klubach,

15. Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia Litex ZPH znajdującego się w obiekcie oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, pracownicy Litex ZPH mają prawo podjąć stosowne działania włącznie z dokonaniem zgłoszenia na policję.

16. Klient powinien zawiadomić pracownika obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

17. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby lub osoby przebywające w obiekcie pod jego nadzorem.

18. Dzieci do lat 14 przez cały okres pobytu w apartamentach muszą przebywać pod stałą opieką rodziców bądź opiekunów.

19. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem, nawet w sytuacji gdy nie upłynęła doba za którą uiścił czynsz.

20. Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby klient zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwu krotności czynszu za najem apartamentu przez okres jednej doby.

21. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00

22. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00. Ze względu na to, że obiekt wynajmu znajduje się w kamiennicy mieszkalnej, zakłócenie ciszy w porze nocnej może skutkować natychmiastowym nakazem opuszczenia pokoju, z zachowaniem obowiązku zapłaty za całość pobytu.

23. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym apartamencie klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką lub kartą płatniczą pracownikowi obiektu. W przypadku braku możliwości oszacowania kwoty odszkodowania klient będzie zobowiązany do jego zapłaty w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Litex ZPH rachunków potwierdzających naprawę wyrządzonych szkód.

24. W obiekcie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Litex ZPH

25. Transakcja jest zawierana w walucie pln. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.

26. W apartamentach, w pomieszczeniach wspólnych, oraz na klatce schodowej obowiązuje zakaz palenia. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu w w/w pomieszczeniach wynajmujący obciąży gościa jednorazowa dodatkową opłatą w kwocie 2000,00pln

27. Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu od Litex ZPH pisemnej zgody.

28. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu klient zobowiązany jest zamknąć wszystkie okna i drzwi wyjściowe do apartamentu, oraz starannie przechowywać klucze, bez dostępu do nich osób postronnych

29. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na wskazany przez niego adres na jego koszt na specjalne życzenie gościa. W przypadku nie otrzymania od gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

30. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń rtv, komputerowych oraz urządzeń do osobistego użytku (takich jak golarka, szczoteczka elektryczna itp.).

31. Litex ZPH nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w apartamencie.

32. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Litex ZPH zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług klientowi, który je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu apartamentów, w tym do uregulowania wszelkich należności.

33. Litex ZPH może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu lub szkodę na osobie bądź w inny sposób zakłócił spokój na terenie obiektu.

34. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przedstawiciel Litex ZPH ma prawo wstępu do apartamentu o każdej porze.

35. W przypadku, o którym mowa w punkcie 32 regulaminu,, Litex ZPH ma prawo obciążyć klienta karą umowną w wysokości czynszu za pozostały okres najmu.

36. Pobyt zwierząt w apartamentach jest dopuszczalny. Opłata za zwierzę wynosi 20,00pln za dobę. Jednocześnie gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

37. Klienci wynajmujący apartament, w skład którego wchodzi strefa spa – wanna jacuzzi oraz sauna zobowiązani są do przestrzegania dodatkowego regulaminu obowiązującego w tym typie apartamentu. Dodatkowy regulamin strefy spa jest publikowany w formie załącznika do niniejszego regulaminu oraz znajduje się w każdej strefie spa.

38. Litex ZPH zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu , oferując apartament o takim samym standardzie lub wyższym.

39. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI I SAUNY 

Przed skorzystaniem z wanny jacuzzi lub sauny należy zapoznać się z Regulaminem.

 • Wanna jacuzzi i sauna dostępne są dla wszystkich gości korzystających z apartamentu wyposażonego w jacuzzi.

 • Z jacuzzi i sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których nie występuje przeciwwskazania lekarskie.

 • Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanien jacuzzi i sauny jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności i po konsultacji lekarskiej.

 • Zabrania się korzystania z jacuzzi i sauny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami oraz cierpiącym na klaustrofobię.

 • Za skutki zdrowotne przebywania w wannie jacuzzi i saunie korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.

 • Przed skorzystaniem z wanny jacuzzi i sauny należy umyć ciało i spłukać dokładnie wodą.

 • Dzieci mogą przebywać w jacuzzi i saunie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 • Zabrania się korzystania z jacuzzi i sauny osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 • Zabrania się wlewania do wanny jacuzzi kosmetyków, w szczególności płynów do kąpieli, żeli, oliwek i innych substancji zanieczyszczających wodę pod groźbą kary finansowej w wysokości 3 000 PLN.

 • Zabrania się używania w jacuzzi i saunie naczyń szklanych, w szczególności kieliszków i szklanek pod groźbą kary finansowej 3 000 PLN. W strefie SPA dozwolone jest używanie wyłącznie naczyń z poliwęglanu.

 • Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy hotelu. Wszyscy goście korzystający z wanny jacuzzi i sauny są zobowiązani bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu.

 • W stosunku do osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostanie zastosowany zakaz dalszego korzystania z wanien jacuzzi oraz sauny, kary finansowe, a w sytuacjach wyjątkowych – nakaz opuszczenia hotelu.

 • W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi oraz sauny wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik wynajmujący apartament.

W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Ogólny hotelu.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zmiany ustawień dotyczących cookies można dokonać indywidualnie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Our website uses cookies to improve your browsing experience and remember your settings. This site should work perfectly well without cookies. If you do not wish us to set a cookie on your browser, please set your browser to refuse cookies.