fbpx

Regulamin Apartamentów „Parkside”
Regulamin określa warunki najmu apartamentów (zwanych dalej: „apartamentami”), w obiekcie apartamenty Parkside w Krakowie przy ulicy Mikołaja Kopernika 8 (zwanym dalej: „obiektem”) . Dokonanie rezerwacji odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.parksidekrakow.pl oraz firmy Litex Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Litwin z siedzibą ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski i wiąże się z jednoznacznym zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Litex ZPH a klientem obejmuje wynajem apartamentu zgodnie z ofertą obowiązującą w dniu rezerwacji. w czynsz za najem apartamentu wliczone są opłaty za media (prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Litex ZPH nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane w rezerwacji i jej potwierdzeniu, oraz zamówieniu usług dodatkowych.

Regulamin
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu. Jest on integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamentach. Dokonując ww. czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie, a także na stronie obiektu www.parksidekrakow.pl
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie apartamentów.
 4. Wszelkich informacji podczas pobytu w apartamentach udziela klientom manager obiektu, który jest również odpowiedzialny za przyjmowanie uwag co do świadczonych usług.
 5. Pokój w apartamentach wynajmowany jest na doby. doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10:00 w ostatnim dniu pobytu w apartamencie, nieuzgodnione wcześniej, jest traktowane jako samowolne przedłużenie pobytu przez klienta. W takim przypadku Litex ZPH naliczy opłatę (kara umowna) w wysokości 100% stawki za dobę hotelową, co jednak nie gwarantuje możliwości dalszego pobytu klienta w wynajmowanym apartamencie. W każdym przypadku naliczenia kary umownej Litex ZPH ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 7. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej apartamentów, telefonicznie lub mailowo u managera obiektu lub na stronach internetowych pośredników. W każdym przypadku rezerwacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia rezerwacji oraz po wpłacie zaliczki stanowiącej 30% wartości całego pobytu.
 8. Zmiana terminu rezerwacji zostanie uwzględniona w miarę możliwości noclegowych.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta w terminie powyżej 14 dni od daty przyjazdu do apartamentów zaliczka podlega zwrotowi w całości. W przypadku odwołania rezerwacji Pokoju do 14 dni przed dniem przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia gościa do apartamentów w zaplanowanym terminie, zaliczka nie zostaje zwrócona. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana maksymalnie na 3 dni przed terminem przyjazdu to obowiązuje jedynie oferta bezzwrotna.
 10. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie jego trwania z przyczyn nie leżących po stronie LITEX ZPH, opłata za dany pobyt nie zostanie zwrócona.
 11. Przy zameldowaniu klient zobowiązany jest do okazania pracownikowi obiektu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość oraz do wypełnienia karty meldunkowej i dopłaty pełnej wartości pobytu. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do apartamentu.
 12. Pieniądze, biżuteria i inne wartościowe rzeczy wniesione przez klienta do apartamentów powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w wynajętym apartamencie.
 13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do managera obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 14. 14. Hotel ma obowiązek zapewnić gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
  Dodatkowo na życzenie gościa, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • zamawianie taksówki,
  • pomoc w organizacji usług przewodnickich,
  • pomoc w organizacji usług odnowy biologicznej,
  • dokonywanie rezerwacji w restauracjach, barach i klubach,
 15. Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia Litex ZPH znajdującego się w obiekcie oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, pracownicy Litex ZPH mają prawo podjąć stosowne działania włącznie z dokonaniem zgłoszenia na policję.
 16. Klient powinien zawiadomić pracownika obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby lub osoby przebywające w obiekcie pod jego nadzorem.
 18. Dzieci do lat 14 przez cały okres pobytu w apartamentach muszą przebywać pod stałą opieką rodziców bądź opiekunów.
 19. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem, nawet w sytuacji gdy nie upłynęła doba za którą uiścił czynsz.
 20. Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby klient zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwu krotności czynszu za najem apartamentu przez okres jednej doby.
 21. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00
 22. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00. Ze względu na to, że obiekt wynajmu znajduje się w kamiennicy mieszkalnej, zakłócenie ciszy w porze nocnej może skutkować natychmiastowym nakazem opuszczenia pokoju, z zachowaniem obowiązku zapłaty za całość pobytu.
 23. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym apartamencie klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką lub kartą płatniczą pracownikowi obiektu. W przypadku braku możliwości oszacowania kwoty odszkodowania klient będzie zobowiązany do jego zapłaty w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Litex ZPH rachunków potwierdzających naprawę wyrządzonych szkód.
 24. W obiekcie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Litex ZPH
 25. Transakcja jest zawierana w walucie pln. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
 26. W apartamentach, w pomieszczeniach wspólnych, oraz na klatce schodowej obowiązuje zakaz palenia. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu w w/w pomieszczeniach wynajmujący obciąży gościa jednorazowa dodatkową opłatą w kwocie 2000,00pln
 27. Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu od Litex ZPH pisemnej zgody.
 28. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu klient zobowiązany jest zamknąć wszystkie okna i drzwi wyjściowe do apartamentu, oraz starannie przechowywać klucze, bez dostępu do nich osób postronnych
 29. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na wskazany przez niego adres na jego koszt na specjalne życzenie gościa. W przypadku nie otrzymania od gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 30. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń rtv, komputerowych oraz urządzeń do osobistego użytku (takich jak golarka, szczoteczka elektryczna itp.).
 31. Litex ZPH nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w apartamencie.
 32. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Litex ZPH zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług klientowi, który je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu apartamentów, w tym do uregulowania wszelkich należności.
 33. Litex ZPH może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu lub szkodę na osobie bądź w inny sposób zakłócił spokój na terenie obiektu.
 34. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przedstawiciel Litex ZPH ma prawo wstępu do apartamentu o każdej porze.
 35. W przypadku, o którym mowa w punkcie 32 regulaminu,, Litex ZPH ma prawo obciążyć klienta karą umowną w wysokości czynszu za pozostały okres najmu.
 36. Pobyt zwierząt w apartamentach jest dopuszczalny. Opłata za zwierzę wynosi 20,00pln za dobę. Jednocześnie gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.
 37. Klienci wynajmujący apartament, w skład którego wchodzi strefa spa – wanna jacuzzi oraz sauna zobowiązani są do przestrzegania dodatkowego regulaminu obowiązującego w tym typie apartamentu. Dodatkowy regulamin strefy spa jest publikowany w formie załącznika do niniejszego regulaminu oraz znajduje się w każdej strefie spa.
 38. Litex ZPH zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu , oferując apartament o takim samym standardzie lub wyższym.
 39. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin korzystania z wanny jacuzzi i sauny

Przed skorzystaniem z wanny jacuzzi lub sauny należy zapoznać się z Regulaminem.
 • Wanna jacuzzi i sauna dostępne są dla wszystkich gości korzystających z apartamentu wyposażonego w jacuzzi.
 • Z jacuzzi i sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których nie występuje przeciwwskazania lekarskie.
 • Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanien jacuzzi i sauny jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności i po konsultacji lekarskiej.
 • Zabrania się korzystania z jacuzzi i sauny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami oraz cierpiącym na klaustrofobię.
 • Za skutki zdrowotne przebywania w wannie jacuzzi i saunie korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 • Przed skorzystaniem z wanny jacuzzi i sauny należy umyć ciało i spłukać dokładnie wodą.
 • Dzieci mogą przebywać w jacuzzi i saunie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • Zabrania się korzystania z jacuzzi i sauny osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Zabrania się wlewania do wanny jacuzzi kosmetyków, w szczególności płynów do kąpieli, żeli, oliwek i innych substancji zanieczyszczających wodę pod groźbą kary finansowej w wysokości 3 000 PLN.
 • Zabrania się używania w jacuzzi i saunie naczyń szklanych, w szczególności kieliszków i szklanek pod groźbą kary finansowej 3 000 PLN. W strefie SPA dozwolone jest używanie wyłącznie naczyń z poliwęglanu.
 • Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy hotelu. Wszyscy goście korzystający z wanny jacuzzi i sauny są zobowiązani bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu.
 • W stosunku do osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostanie zastosowany zakaz dalszego korzystania z wanien jacuzzi oraz sauny, kary finansowe, a w sytuacjach wyjątkowych – nakaz opuszczenia hotelu.
 • W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi oraz sauny wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik wynajmujący apartament.

W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Ogólny hotelu.

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usług hotelu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że ;

1. Administratorzy danych osobowych
Administratorami Państwa danych będziemy my: Stanisław Litwin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Litex ZPH Stanisław Litwin siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-010-49-92. oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa (dalej będziemy używać skrótu: „Grupa Lubawa”), z którą stale współpracujemy, jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład Grupy Lubawa ale będące naszymi partnerami (dalej będziemy używać skrótu: „Zaufani Partnerzy”). Najczęściej ta współpraca ma na celu zapewnienie Państwu najlepszej obsługi przy wykonywaniu umów oraz realizacji złożonych zamówień, lepszego dostosowania ofert do Państwa potrzeb, a także wykonywanie różnych badań i działań mających na celu sprawniejsze zarządzanie zasobami i dostosowanie ich do potrzeb naszych kontrahentów. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się pod adresem https://www.lubawagroup.com/pl/polityka-prywatnosci.

2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami
W związku z tym, że Grupa Lubawa oraz Zaufani Partnerzy działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy ze Administratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się ze wszelkimi pytaniami. W szczególności uzgodniliśmy, że:

1) Administrator pozyskujący dane osobowe jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO;
2) każdy z Administratorów odpowiedzialny jest za umożliwienie Państwu wykonywania praw określonych w pkt 6, poprzez ustanowiony przez nas punkt kontaktowy (dane poniżej). Niezależnie od powyższego, mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgłaszając swoje żądania, wnioski lub zapytania każdemu z Administratorów. W takim przypadku Administrator do którego skierują Państwo żądanie przekaże je pozostałym Administratorom w celu jego realizacji, a następnie udzieli Państwu odpowiedzi zgodnie z zasadami i w terminach określonych w art. 12 RODO;
3) Administrator uzyskujący od Państwa dane osobowe odpowiedzialny jest za prawidłowość zebranych danych,
4) Administrator Litex Service sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim dba także o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego systemów informatycznych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz ich organizację wewnętrzną zapewniającą najlepszą ochronę.

Treść uzgodnień pomiędzy Administratorami znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.lubawagroup.com/pl/polityka-prywatnosci.

3. Punkt kontaktowy
Razem, postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą Państwo się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej.
- Adres korespondencyjny: Litex Service sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Cele i podstawy przetwarzania
Wspólnie ustaliliśmy cele przetwarzania Państwa danych. Będziemy przetwarzać dane osobowe:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie) będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy lub realizacji zamówienia i wszelkich czynności je poprzedzających.
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Państwu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych.
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu wykonywania marketingu bezpośredniego, a także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody – w przypadku jej udzielenia - będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.
e) W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego możemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych osobowych służących docelowo opracowaniu przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań i otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

5. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi min. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowania działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy.

6. Praw osób, których dane dotyczą oraz prawo do sprzeciwu

a) posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Administratora bądź dane kontaktowe podane w pkt. 3
b) niezależnie od postanowień wskazanych wyżej w lit. a, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Administratora bądź dane kontaktowe wskazane w Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
c) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat, przy czym w przypadku odrębnie udzielonej zgody do czasu jej cofnięcia, który został uwzględniony w trybie określonym w pkt. 6 lit. a oraz w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określonym w pkt. 6 lit. b.

8. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
Apartamenty Parkside Kraków, 31-034 Kraków, Mikołaja Kopernika 8

tel. +48 725 550 556, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.