Skip to main content
 • English

Regulamin

Regulamin określa warunki najmu apartamentów (zwanych dalej: „Apartamentami”), w Obiekcie ParkSide w Krakowie przy ulicy Mikołaja Kopernika 8 (zwanym dalej: „Obiektem”) Wypełnienie formularza Karty Meldunkowej jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Wypełnienie formularza Karty Meldunkowej stanowi również zawarcie umowy najmu Apartamentu pomiędzy Litex HoReCa Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117, NIP: 6222844434 (zwanym dalej: „Litex”), a najemcą ( zwanym dalej: „Klientem” bądź ,,Gościem”), na warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Litex , a klientem, obejmuje wynajem apartamentu zgodnie z ofertą obowiązującą w dniu rezerwacji. W czynsz za najem apartamentu wliczone są opłaty za media (prąd, woda, gaz) oraz sprzątanie końcowe. Litex nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane w rezerwacji i jej potwierdzeniu, oraz zamówieniu usług dodatkowych.

REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu. Jest on integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamentach. Dokonując ww. czynności gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie, a także na stronie obiektu www.kanonicza22.com
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie apartamentów, w tym osób trzecich , które towarzyszą (lub odwiedzają) klienta, jednak nie są one klientami hotelu.
 4. Wszelkich informacji podczas pobytu w apartamentach udziela klientom manager obiektu, który jest również odpowiedzialny za przyjmowanie uwag co do świadczonych usług.
 5. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, zgłoszone do godziny 22.00 dnia poprzedzającego upływ terminu planowanego pobytu, zostanie uwzględnione w miarę możliwości.
 6. W przypadku samowolnego przedłużenia doby Litex ma prawo do usunięcia Gościa z hotelu, a z pozostawionymi rzeczami postąpić na warunkach wskazanych w pkt. 7. Wystąpienie okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim nie będzie przez Gościa traktowane jako naruszenie prawa posiadania.
 7. W przypadku pozostawienia rzeczy Gości w apartamencie po upływie czasu pobytu wskazanego w rezerwacji, rzeczy zostaną umieszczone w innym wolnym pomieszczeniu lub w szatni, na ryzyko Gościa. Pozostawione przedmioty gości będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt i żądanie. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres roku, od daty powiadomienia o zostawieniu rzeczy. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 2 lat od dnia jej znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością Litex.
 8. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej apartamentów, telefonicznie lub mailowo u managera obiektu lub na stronach internetowych pośredników. O ile warunki oferty nie stanowią inaczej rezerwacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia rezerwacji oraz po wpłacie co najmniej zaliczki stanowiącej 30% wartości całego pobytu. Zaliczkę należy wpłacić (liczy się data zaksięgowanie pieniędzy na koncie Litex) niezwłocznie , nie później jednak niż 3 od daty złożenia rezerwacji o ile stosowna oferta lub przedstawiciel obiektu w formie pisemnej, elektronicznej bądź dokumentowej (w tym w ramach korespondencji e-mailowej) nie wskazał inaczej. Brak wpłaty w terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 9. Dopuszcza się możliwość zakupu noclegu poprzez wykupienie vouchera umożliwiającego skorzystanie z usług Obiektu.. Regulacje dotyczące zasad zawierania umowy , korzystania z vouchera określa regulamin stanowiący załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu.
 10. Zmiana terminu rezerwacji zostanie uwzględniona w miarę możliwości noclegowych.
 11. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta w terminie powyżej 14 dni od daty przyjazdu do apartamentów zaliczka podlega zwrotowi w całości. W przypadku odwołania rezerwacji Pokoju do 14 dni przed dniem przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Klienta do apartamentów w zaplanowanym terminie, zaliczka nie zostaje zwrócona. Postanowienia zdań poprzednich nie mają zastosowania do ofert bezzwrotnych. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana maksymalnie na 3 dni przed terminem przyjazdu to obowiązuje jedynie oferta bezzwrotna.
 12. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie jego trwania z przyczyn nie leżących po stronie Litex lub konieczności przerwania pobytu wskutek wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt.36 opłata za dany pobyt nie zostanie zwrócona.
 13. Przy zameldowaniu klient zobowiązany jest do okazania pracownikowi obiektu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość wszystkich Gości dla, których wynajmowany jest pokój. oraz do wypełnienia karty meldunkowej i jeśli płatność nie została w całości uiszczona klient dokona dopłaty przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Litex pełnej wartości pobytu. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do apartamentu.
 14. Dzieci w wieku do lat 3 nocują bezpłatnie, w Obiekcie jeżeli śpią na łóżku rodziców. Dzieci w wieku od lat 4 są liczone jako pełnopłatne.
 15. Ceny usług podawane są w złotówkach polskich Płatność za usługę odbywa się w złotówkach polskich lub walutą zagraniczną, z tymże w przypadku płatności walutą klient może ponieść koszty przewalutowania.
 16. Pieniądze, biżuteria i inne wartościowe rzeczy wniesione przez klienta do apartamentów powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w wynajętym apartamencie.
 17. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, w tym stwierdzonych uszkodzeń istniejących na moment rozpoczęcia świadczenia usługi gość jest zobowiązany o niezwłoczne ich zgłaszanie do managera obiektu czy recepcji. Brak zgłoszeń dokonanych przez Gościa w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim oznacza domniemany brak występowania uszkodzeń w lokalu.
 18. Hotel ma obowiązek zapewnić gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu, – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Dodatkowo na życzenie gościa, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podrożą,
  • zamawianie taksówki,
  • pomoc w organizacji usług przewodnickich,
  • pomoc w organizacji usług odnowy biologicznej,
  • dokonywanie rezerwacji w restauracjach, barach i klubach,
 19. Gość Apartamentów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami i instrukcjami użytkowania sprzętów i wyposażenia apartamentów i wszelkie wątpliwości interpretacyjne ich postanowień winien zgłosić do pracownika recepcji przed rozpoczęciem z nich korzystania.
 20. Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia Litex znajdującego się w obiekcie oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.
 21. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, pracownicy Litex mają prawo podjąć stosowne działania włącznie z dokonaniem zgłoszenia na policję.
 22. Gość powinien zawiadomić pracownika obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 23. Gość jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność od wiedzające go osoby lub osoby przebywające w obiekcie pod jego nadzorem. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym apartamencie klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką lub kartą płatniczą pracownikowi obiektu. W przypadku braku możliwości oszacowania kwoty odszkodowania klient będzie zobowiązany do jego zapłaty w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Litex rachunków potwierdzających naprawę wyrządzonych szkód.
 24. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem, nawet w sytuacji, gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłaty.
 25. Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby klient zostanie obciążony karą pieniężną za każdą dobę w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności opłaty – jaką miałby zapłacić gdyby nie doszło do przekroczenia liczby osób – za pokój za daną dobę.
 26. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać – po uprzednim powiadomieniu recepcji czy managera Obiektu – w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00. W przypadku naruszenie postanowień wskazanych w zdaniu poprzednim postanowienia pkt.25 stosuje się odpowiednio.
 27. Dzieci do lat 14 przez cały okres pobytu w Apartamentach muszą przebywać pod stałą opieką rodziców bądź opiekunów.
 28. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00. Zakłócenie ciszy w porze nocnej może skutkować natychmiastowym nakazem opuszczenia pokoju, z zachowaniem obowiązku zapłaty za całość pobytu.
 29. W obiekcie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Litex .
 30. W apartamentach, w pomieszczeniach wspólnych, oraz na klatce schodowej obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu wynajmujący obciąży gościa jednorazową dodatkową opłatą w kwocie 2000,00 pln.
 31. Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim otrzymaniu od Litex pisemnej zgody.
 32. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu klient zobowiązany jest zamknąć wszystkie okna i drzwi wyjściowe do apartamentu, oraz starannie przechowywać klucze, bez dostępu do nich osób postronnych.
 33. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa, będą na jego prośbę odesłane na wskazany przez niego adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy zastosowanie znajda postanowienia pkt.6
 34. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń rtv, komputerowych oraz urządzeń do osobistego użytku (takich jak golarka, szczoteczka elektryczna itp.).
 35. Litex nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w apartamencie.
 36. Gość jest zobowiązany dokonać zapłaty za wszelkie dobra i usługi nabyte w trakcie pobytu w Apartamentach przed skorzystaniem z tych usług i dóbr.
 37. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Litex zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług klientowi, który je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu apartamentów, w tym do uregulowania wszelkich należności pod rygorem obciążenia przez Litex karą umowną w wysokości czynszu za pozostały okres pobytu.
 38. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Litex opłaty w wysokości 30 zł za jeden komplet kluczy.
 39. Litex może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu lub szkodę na osobie bądź w inny sposób zakłócił spokój na terenie obiektu.
 40. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu przedstawiciel Litex ma prawo wstępu do apartamentu o każdej porze. Uprawnienie wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio, gdy Gość nie był widziany w hotelu od co najmniej 48 godzin.
 41. Pobyt zwierząt w apartamentach jest dozwolonu.
 42. Litex zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu, oferując apartament o takim samym standardzie lub wyższym.
 43. Litex w miarę możliwości może udostępnić odpłatnie niestrzeżone miejsce postojowe dla pojazdu Gościa. Litex nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów Gości znajdujących się na terenie miejsca postojowego, a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 44. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, a sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń właściwy pozostaje sąd miejsca siedziby Litex.
Załącznik.
 1. Regulamin sprzedaży voucherów
Apartamenty Parkside Kraków, 31-034 Kraków, Mikołaja Kopernika 8

tel. +48 725 550 556, e-mail: [email protected]

© Litex HoReCa Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000993871, REGON: 523280196, NIP: PL 6222844434, Kapitał zakładowy: 13.500.000,00 PLN